NetWorkS! (26034) ID: 1341 (N!)
Koryta, maszt Emitel
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 56221 262577 0 67219712 NetWorkS!
1800 56221 262577 1 67219713 NetWorkS!
1800 56221 262577 2 67219714 NetWorkS!